Over Delfluent Services

In het kader van de Publiek Private Samenwerking tussen het Hoogheemraadschap van Delfland en Delfluent, is Delfluent Services verantwoordelijk voor de operationele activiteiten in het noordelijk gedeelte van de regio van het Hoogheemraadschap.

Neem contact met ons op

Over Delfluent Services

Delfluent Services (DSBV) is in 2003 door de waterbedrijven Evides en Veolia opgericht. Sinds december 2012 is Evides 100% aandeelhouder van Delfluent Services. Evides is een belangrijke en vooral innovatieve speler in de wereld van de (afval)waterzuivering. Want dát is onze core business: het inzamelen en zuiveren van afvalwater. Dit doen we in de afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI) Houtrust in Den Haag en Harnaschpolder in Den Hoorn, gemeente Midden-Delfland.


In het kader van de Publiek Private Samenwerking tussen het Hoogheemraadschap van Delfland en Delfluent, is Delfluent Services verantwoordelijk voor de operationele activiteiten in het noordelijk gedeelte van de regio van het Hoogheemraadschap. Voor een periode van 30 jaar draagt zij zorg voor het beheer en onderhoud van de afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI) Houtrust in Den Haag en Harnaschpolder in Den Hoorn, gemeente Midden-Delfland en het bijbehorende transportsysteem met 19 pompstations.


Met ongeveer zestig deskundige, betrokken en gemotiveerde medewerk(st)ers zuivert Delfluent Services als private onderneming onder optimale werkomstandigheden, het afvalwater van bijna anderhalf miljoen inwoners en zo’n veertigduizend bedrijven van de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Westland, Rijswijk, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Delft, Lansingerland, Rijnwoude, Zoetermeer en Wassenaar.

Aandeelhouder Evides Industriewater

Aandeelhouder
Delfluent Services heeft een aandeelhouder, te weten Evides Industriewater. Waterbedrijf Evides is de leverancier van drink- en industriewater in Zuid-West Nederland en beschikt over ruime kennis van waterbehandeling en -distributie.


Evides industriewater

Evides Industriewater BV is een belangrijke waterpartner voor de industrie in noordwest Europa en is een dochter van Evides NV, de leverancier van het drinkwater aan 2,5 miljoen klanten in de provincie Zeeland, het zuidwestelijk deel van Zuid-Holland en de Brabantse Wal. Met het zuiveren van water heeft Evides al meer dan 130 jaar ervaring. Innovatie, kwaliteit en leveringszekerheid staan daarbij hoog in het vaandel.


Als de grootste leverancier van waterdiensten aan de industrie in Nederland, is Evides Industriewater verantwoordelijk voor de productie en levering van diverse waterkwaliteiten, zoals industriewater, gedemineraliseerd water, gedestilleerd water en proces water. Evides Industriewater bouwt en financiert waterbehandelingsinstallaties op basis van eigen ontwerp en bewezen technologie en neemt deze voor de klant in eigendom en beheer (DBFO).


Evides heeft ruime ervaring en expertise op het gebied van waterzuivering, waaronder ook de zuivering van afvalwater is inbegrepen. Afvalwaterzuivering is een belangrijke schakel in het waterketenbeheer. Evides Industriewater bezit en beheert diverse huishoudelijke en industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties. Zo zuivert Evides onder meer het afvalwater van diverse bedrijventerreinen en van de luchthaven Schiphol.

Missie en Visie

Missie

Onze missie is om een betrouwbare en professionele partner te zijn in de afvalwater industrie door rekening te houden met de waarden en verwachtingen van onze klanten. De klanten zijn onder andere de opdrachtgever, aandeelhouder, medewerkers, gemeenschap, milieu en de relevante autoriteiten.


Het is onze visie om:

 • als partner deze eerste Publiek Private Samenwerking, aangaande het beheer en onderhoud van het transport en de zuivering van afvalwater, een blijvend succes te maken;
 • onze klanten een uitstekende service te verlenen;
 • een solide financieel rendement te realiseren voor onze aandeelhouders;
 • een veilige en stimulerende werkomgeving te creëren.


Kernwaarden Delfluent Services


Klantgerichtheid

Onze organisatie is klantgericht en wil de best mogelijke service bieden binnen het kader van onze Publiek Private Samenwerking.


Leiderschap en participatie van werknemers

Onze medewerkers zijn het hart van de onderneming en hun kennis en kunde worden op een veilige, gezonde en milieubewuste manier ingezet ten behoeve van een effectieve en efficiënte onderneming. De medewerkers worden gestimuleerd om bij te dragen aan onze lerende organisatie, waar waarden als betrokkenheid, verantwoordelijkheid, pro-actief gedrag en motivatie belangrijke elementen zijn.


Kwaliteit en continue verbetering

De management filosofie is gebaseerd op continue verbetering op alle gebieden. Wij streven ernaar om de kwaliteit van onze producten en diensten voor onze klanten en de samenleving continu te verbeteren door middel van het ontwikkelen en onderhouden van een doelgerichte organisatie zonder concessies aan kwaliteit, service en milieu en in overeenstemming met alle wettelijke en contractuele verplichtingen.


Vertrouwen en openheid

Door structuur en openheid willen we een platform van vertrouwen creëren dat onze klanten in staat stelt te handelen op basis van toezicht op afstand. Het is tevens ons doel om de begeleiding van de organisatie op een systematische en transparante wijze te bewerkstelligen en een omgeving te creëren waarin medewerkers worden gestimuleerd om bij te dragen en deel te nemen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de onderneming.

Organisatie Delfluent Services

De beide AWZI’s en de pompstations zijn alle verregaand geautomatiseerd. Hierdoor is het mogelijk om de processen op afstand te controleren en is een continu bezetting niet nodig. In geval van een procesverstoring buiten werktijd, ontvangt de dienstdoende operator per telefoon een alarm en kan hij via een internetverbinding inloggen en actie ondernemen.


Bij het sluiten van het DBFO contract tussen het Hoogheemraadschap van Delfland (HHDelfland) en Delfluent en het O&M contract tussen Delfluent en DSBV, zijn 40 medewerkers van HHDelfland overgegaan naar DSBV met behoud van rechten en zonder ontslagen. Het personeelsbestand van DSBV bestaat thans uit zo’n 60 medewerkers (50 Fte’s).Organogram Delfluent Services

Het organogram van de interne organisatie van Delfluent ServicesKwaliteitsmanagement

Een van de contractuele verplichting van Delfluent en Delfluent Services (DSBV) is het invoeren van een Kwaliteit Management Systeem (ISO 9001), mede om HHDelfland de mogelijkheid te geven op afstand te sturen (remote governance) en niet betrokken te zijn bij de dagelijkse operationele activiteiten van DSBV. Hoe uitgebreid dit zou moeten zijn, was echter niet aangegeven. Om te zorgen dat alle betrokken partijen zich in het op te zetten systeem kunnen vinden, is dit in nauwe samenwerking tussen HHDelfland en DSBV opgezet.


Inmiddels heeft DSBV een ISO 9001, ISO 14001 en PAS 55 gecertificeerd managementsysteem waarin de volgende zorgsystemen zijn geïntegreerd:

 • energiemanagement
 • procesdatamanagement
 • milieumanagementa
 • kwaliteitsmanagement
 • arbomanagement
 • assetmanagement

Het Proces Data Management Systeem is volledig toegankelijk voor HHDelfland. Naast het feit dat met het Asset Management Systeem het onderhoud efficiënt en effectief kan worden uitgevoerd, waarborgt dit systeem ook dat de installaties aan het einde van de contractperiode in een goede onderhoudsstaat aan HHDelfland kunnen worden overgedragen.


Procesdatamanagement
Voor ons Proces Data Management Systeem gebruik wij een databaseprogramma van Veolia. Dit systeem biedt ons een nieuwe en vooral transparante manier om gegevens te verzamelen en te verwerken, zodat we daarover op ieder gewenst moment kunnen beschikken.


Bijzonder aan dit (proces)datamanagement systeem is de koppeling van de resultaten van analyses van watermonsters, genomen door een externe, onafhankelijke partij aan onze dienstverleningsvergoeding. De dienstverleningsvergoeding is verdeeld in een vaste en een variabele component, waarbij de variabele component bestaat uit een verrekening voor onder andere de behandelde vuillast/vracht, dus het verschil tussen influent- en effluentkwaliteit.


Milieu Management Systeem

In de missie is het milieu één van de met name genoemde klanten. De kernwaarden van DSBV richten zich o.a. op het continu verbeteren van producten en diensten voor onze klanten. Naleving hiervan is nagestreefd door een Milieu Management Systeem in het kwaliteitsmanagementsysteem van DSBV te integreren. Daarmee wordt ook invulling gegeven aan het in de Wvo-vergunningen van Harnaschpolder and Houtrust genoemde BIM (Bedrijfs Intern Milieuzorgsysteem).


Onderdeel van het Milieu Management Systeem is een energiezorgsysteem. Dit energiezorgsysteem vloeit voort uit de MJA3 (meerjarenafspraak) die HHD in 2008 met de overheid is aangegaan. DSBV heeft aangegeven hierin te participeren, echter – gezien de nieuw- en ombouwwerkzaamheden – met de cijfers van 2008 in plaats van die van het nationaal toegepaste referentiejaar 2005.


DSBV heeft zichzelf hiermee tot en met 2020 een inspanningsverplichting opgelegd om een energiebesparing van 2 % per jaar ten opzichte van 2008 te bereiken. Kansen liggen bij de verbruikers (o.a. verbeteren proces en apparatuur) en bij de eigen energieproductie (o.a. optimaliseren van vergisting en gasgeneratoren).Kwaliteitssysteem en werkplan

Kwaliteitsmanagement, (proces)data management en asset management zijn belangrijke en waardevolle kwaliteitsnormen om de primaire bedrijfsprocessen van Delfluent Services te ondersteunen. Niet alleen voor onze opdrachtgever(s), maar juist ook voor onszelf, om voortdurend alert en scherp te blijven op waar we mee bezig zijn. Het is voor ons dan ook van wezenlijk belang om onze ISO 9001, ISO 14001 en PAS 55 certificeringen te behouden en daarom besteden we veel aandacht aan de jaarlijkse audits.

Het kwaliteit managementsysteem (QMS) behoort geheel in lijn te zijn met het Operations & Maintenance contract. Om het kwaliteitssysteem te kunnen onderhouden, is een QMS werkplan geschreven, waarmee eventueel benodigde wijzigingen in het systeem, zoals bijvoorbeeld ten gevolge van organisatiewijzigingen, projectmatig kunnen worden doorgevoerd. Het QMS werkplan is onderdeel van de verbetercyclus.Asset management

Asset management neemt in de strategie en het beleid van Delfluent Services een belangrijke plaats in. Het is een essentieel onderdeel van de Publiek Private Samenwerking, en is specifiek opgenomen in het Operations & Maintenance contract.

Asset management is vanuit de filosofie van duurzaamheid een uitgekiend continu-systeem voor beheer en onderhoud van bedrijfsmiddelen. In plaats van het ad hoc vervangen van kapotte of versleten onderdelen, controleren wij voortdurend de staat van onderhoud en de (rest)kwaliteit van de bedrijfsonderdelen. Hierdoor kunnen wij tijdig en goed onderbouwde beslissingen nemen in het kader van het onderhoud van alle bedrijfsmiddelen, waardoor we de risico’s voor gebouwen, installaties, hun omgeving en de mensen die er werken, wonen of verblijven, kunnen minimaliseren en beheersen. De installaties zullen daarmee tevens te allen tijde in een goede staat van onderhoud verkeren.

Aan het eind van de contractperiode, dienen de installaties te worden opgeleverd (handback) met de garantie dat de installaties nog minimaal vijf jaar met dezelfde prestaties kunnen functioneren, zonder dat grote vervangingsinvesteringen nodig zijn. Tien jaar voor de handback wordt een inschatting gemaakt van de mogelijke financiële inspanningen die nodig zijn om de systemen in de juiste handback-conditie te brengen. Dit moet resulteren in een finaal onderhoudsplan. Vanaf dat moment worden we ook jaarlijkse inspecties gehouden.


Jaarlijks wordt het Asset Management Plan geactualiseerd. Het Asset Management Plan bevat een:

 • strategisch deel met de strategische visies en doelen,
 • tactisch deel met de vertaling hiervan in concrete tactische doelstellingen en budgetten,
 • operationeel deel met de uitwerking in een jaarlijkse operationeel Inspectie & Onderhoudsplan

Samenwerkingsverband

Om een succesvolle Publiek Private Samenwerking tussen HHDelfland, Delfluent en DSBV gedurende de looptijd van de overeenkomst te garanderen, hebben zij de gemeenschappelijke wens geuit om te investeren in structurele samenwerking middels een zogenaamd samenwerkingsprogramma (Cooperation Programme). Dit samenwerkingsprogramma is het platform voor gemeenschappelijke projecten en ontwikkelingen die voortvloeien uit de Publiek Private Samenwerking. Het geeft een duidelijk beeld van de gezamenlijke doelen, de voordelen uit en de voortgang van de projecten.


Een belangrijk voordeel van het samenwerkingsprogramma is het vervaardigen van een managementsysteem, dat publieke belangen zal waarborgen en juridische kwesties tussen HHDelfland, Delfluent en DSBV (als gevolg van onvoldoende kennis/begrip van gemeenschappelijke belangen) in de toekomst zal voorkomen.


Het samenwerkingsprogramma heeft ook de intentie om de manier waarop de private partijen Delfluent and DSBV de publieke verantwoordelijkheid van HHDelfland’s ten uitvoer brengt, qua efficiëntie en effectiviteit te bevorderen. Dit kan mogelijkheden creëren om de reikwijdte van de overeenkomst uit te breiden en het “Financiering – Operate” concept verder te ontwikkelen.


De Publiek Private Samenwerking is onderdeel van de afvalwaterketen in het verzorgingsgebied van HHDelfland. Gemeenten zijn daarin directe ketenpartners van HHDelfland. DSBV werkt als deelnemer in studieprojecten met HHDelfland en gemeenten actief mee aan het optimaliseren van de afvalwaterketen.

Calamiteiten

Voor Delfluent Services is sprake van een calamiteit in geval van een plotselinge gebeurtenis die een ernstige bedreiging vormt voor het transport en de zuivering van afvalwater, eventueel met negatieve gevolgen voor publieke belangen, gezondheid en milieu.


Door uitgebreide ontwerp- en beheersmaatregelen is getracht te voorkomen dat calamiteiten kunnen optreden. Daarbij is op een gestructureerde wijze onderzoek gedaan naar de kritische onderdelen, de reparatie- en levertijden, de kans op uitval, de gevolgen etc. Hierop zijn onder andere de redundantie (reserve) van onderdelen, werkprocedures, veiligheidsvoorzieningen en de alarmerings- en besturingsregelingen gebaseerd.

Calamiteiten zijn echter niet volledig uit te sluiten. Daarom heeft Delfluent Services zich hier goed op voorbereid. In nauwe samenwerking met onze opdrachtgever, het Hoogheemraadschap van Delfland, zijn de calamiteitenplannen opgesteld en wordt de calamiteitenorganisatie regelmatig getraind.

De inspanningen van de calamiteitenorganisatie zijn er op gericht om schade zo veel mogelijk te beperken en de normale situatie voor installaties en omgeving te herstellen. In geval van bijvoorbeeld de breuk in een persleiding kan afvalwater in de grond of in de sloot terecht komen. Door de breuk en zo mogelijk de sloot te compartimenteren wordt getracht de gevolgen tot een minimum te beperken.


Wilt u een melding maken?

Ondanks dat Delfluent Services haar installaties continu in de gaten houdt, is het toch mogelijk dat u een calamiteit aan onze zuiveringen Houtrust of Harnaschpolder, of ons transportsysteem eerder opmerkt. Wij stellen het bijzonder op prijs als u dan contact met ons opneemt. Ons algemene nummer 015-219 5000 is 24 uur per dag bereikbaar.


Milieu-incidenten

Als het een milieu-incident betreft en u niet weet wie de veroorzaker is, dan raden wij u aan om contact op te nemen met de milieutelefoon van de Provincie: 0888-333555.


Vervuiling van oppervlaktewater

Als het vervuiling van het oppervlaktewater betreft , dan raden wij u aan om contact op te nemen met het meldpunt toezicht van het Hoogheemraadschap van Delfland015-2701888.