Over Delfluent

Delfluent is een consortium van vier nationale en internationale, gespecialiseerde bedrijven, dat werkt aan het ontwerpen, bouwen, financieren en beheren van de afvalwatervoorzieningen in de regio Den Haag voor een periode van 30 jaar. Het Hoogheemraadschap van Delfland, de opdrachtgever, heeft gekozen voor een publiek-private samenwerking, die uniek is in de watersector in Nederland.

Neem contact met ons op

Oprichting van Delfluent

Delfluent is in 1999 opgericht om in te schrijven op de Europese aanbesteding van het Hoogheemraadschap van Delfland voor het Design Build Finance and Operate-contract (DBFO-contract) voor het project Afvalwater Haagse Regio. Onder dit contract vallen:

 • De bouw van de nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder
 • De renovatie van de bestaande afvalwaterzuiveringsinstallatie Houtrust in Den Haag
 • Het beheer van beide installaties en het bijbehorende transportsysteem met 18 pompstations voor een periode van 30 jaar.

In 2003 werd het contract getekend met opdrachtgever het Hoogheemraadschap van Delfland, dat als overheid eindverantwoordelijk blijft voor de kwaliteit van het afvalwater in de Haagse regio.

Project Afval Haagse Regio

Aanleiding voor het project Afvalwater Haagse Regio (AHR) was het gebrek aan zuiveringscapaciteit en het voldoen aan de verscherpte Europese wetgeving voor het zuiveren van afvalwater in de Haagse Regio. Middels het sluiten van het DBFO contract beoogde het Hoogheemraadschap van Delfland (HHDelfland) deze opgave binnen de tijd en op een duurzame en kostenefficiënte manier te realiseren.

Het project is de eerste Publiek Private Samenwerking (PPS) in de watersector in Nederland. Het Hoogheemraadschap heeft, vanwege de tijdsdruk, voor bewezen technieken in het ontwerp gekozen. Het doel is het vergroten van de zuiveringscapaciteit van afvalwater en het voldoen aan de verscherpte Europese wetgeving voor het zuiveren van afvalwater in de Haagse Regio binnen de gestelde tijd en met in achtneming van een kostenreductie van tenminste 10,5% ten opzichte van een conventionele aanbesteding.


Public Private Samenwerking

Besluitvorming PPS vs conventionele aanbesteding

In de zoektocht naar hoe dit project goedkoper zou kunnen, komt HHDelfland in contact met het ministerie van Financiën en het Nederlands InvesteringsBureau (NIB). Het NIB komt met het idee voor een PPS-constructie, daarmee kan HHDelfland 150 miljoen gulden besparen. HHDelfland begint met het uitwerken van de constructie. Als onderdeel daarvan diende de Waterschapswet te worden aangepast, waardoor het mogelijk werd om de bedrijfsvoering en het onderhoud uit te besteden terwijl HHDelfland eindverantwoordelijk blijft.


Aanbesteding & Gunning

De keuze van de PPS-partner is middels een Europese aanbestedingsprocedure tot stand gekomen. In september 2002 is de Europese aanbesteding afgerond. Er zijn acht biedingen binnengekomen waarvan er drie als goed worden beoordeeld. Daaruit komt uiteindelijk Delfluent als “preferred tenderer” uit de bus met een besparing van 13,4%. Nadat diverse wijzigingen zijn doorgevoerd heeft Delfluent zijn “Best and Final Offer” ingediend, waarna de contractonderhandelingen konden plaatsvinden.

In december 2003 wordt het DBFO-contract (Design-Build-Finance-Operate) ondertekend. Hierbij is een kostenreductie van 17,2% gehaald, hoger dan de vereiste 10,5%. De bouw van de nieuwe AWZI Harnaschpolder start in januari 2004.


Contract & back-to-back contracten

Aan de hand van de tijdens de aanbestedingsprocedure opgestelde risicomatrix is bepaald welke activiteiten onder het PPS-contract moesten worden opgenomen. Hierbij is het principe gehanteerd dat de risico’s worden gedragen door die partij die daar het beste op is ingericht en deze het beste kunnen beheersen.

Er is een DBFO-contract getekend tussen HHDelfland en Delfluent. Daarnaast heeft Delfluent de risico’s gerelateerd aan het ontwerp en de bouw verlegd naar BAHR middels het EPC-contract. Tevens heeft Delfluent de risico’s gerelateerd aan de exploitatie en onderhoud van de installaties en het transport systeem verlegd naar DSBV via het O&M-contract.

Naast deze contracten heeft Delfluent een Common Terms Agreement (CTA) en twee financieringscontracten (Commercial Facilities Agreement en EIB Finance Contract) afgesloten waarin de projectfinanciering is geregeld. Waarborgen aan de banken zijn contractueel geregeld door het ondertekenen van Direct Agreements tussen de banken, HHDelfland en Delfluent. Hiermee hebben de banken en HHDelfland het recht om in te stappen als er niet wordt voldaan door Delfluent aan haar verplichtingen.

Middels de herstructurering van de financiering – per 15 juni 2016 – zijn alle financieringscontracten beëindigd.

Te allen tijde blijft HHDelfland de rechtmatige eigenaar van de zuiveringen en het transportstelsel en heeft Delfluent gedurende de 30-jarige concessieperiode een gebruikersrecht (‘Right of Use’) gekregen. HHDelfland behoudt haar publieke verantwoordelijkheid aangaande het zuiveren

PPS organisatie

Hoogheemraadschap van Delfland

HHDelfland heeft voor het PPS contract haar organisatie aangepast door het oprichten van een Contractmanagementteam. Dit team is binnen HHDelfland verantwoordelijk voor de controle op het contract met Delfluent. In het managementteam zijn verschillende disciplines opgenomen die het HHDelfland mogelijk maken om te waarborgen dat er voldoende controle is op de contractuele verplichtingen van Delfluent.


Delfluent

Delfluent heeft een beperkt aantal activiteiten (met name financiering) die zij zelf uitvoert. Dit gebeurt met een kleine organisatie (tijdens de bouwfase 7 personen en thans 4), die primair gericht is op de relatie met HHDelfland, het nakomen van de contractverplichtingen, het beheer van de verzekeringsportefeuille en de financiële verslaglegging richting de financiers.


BAHR

BAHR consortium bestaat uit de combinatie van Veolia Water Solutions & Technologies (50%), Heijmans en Strukton (50%). BAHR is met Delfluent het Engineering Procurement Construct (EPC) contract aangegaan en is de verantwoordelijke hoofdaannemer voor het ontwerp en de bouw van AWZI Harnaschpolder, de ombouw van AWZI Houtrust en de opstart van beide zuiveringen.


Delfluent Services

Delfluent Services (DSBV) heeft als aandeelhouder Evides Industriewater (100%). DSBV heeft het Operation & Maintenance (O&M) contract getekend met Delfluent en is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de zuiveringen en bijbehorend transportsysteem met 19 pompstations.


Organogram

Aandeelhouders Delfluent

Delfluent is een consortium van Evides Industriewater, DIF, en Strukton. Bij de oprichting en gedurende de bouwfase maakten ook Heijmans, Veolia en Rabobank deel uit van het consortium. Deze bedrijven hebben hun sporen verdiend binnen hun vakgebied.

Waterbedrijf Evides is de leverancier van drink- en industriewater in Zuid-West Nederland en beschikt over ruime kennis van waterbehandeling en -distributie. Bouwonderneming Strukton kan bogen op een jarenlange ervaring op het gebied van grote en complexe bouwwerken en PPS-concessieprojecten, zowel nationaal als internationaal. DIF is een vooraanstaande onafhankelijke fondsbeheerder. Bundeling van deze expertise in Delfluent staat garant voor kwaliteit én kostenbesparing.

De aandeelhouders in het consortium zijn:

54,5%    Evides Industriewater

35,5%    DIF

10%       Strukton

Financiering

Financieringsmodel

De financiering van het project is een zogenaamd Project Finance Initiative (PFI). Dit heeft betrekking op de structurering van de risico´s in de Special Purpose Company (SPC) Delfluent en de securisatie van de financiers in het project.

Tijdens de contractonderhandelingen tussen HHDelfland en Delfluent zijn ook de financieringsonderhandelingen gevoerd met de financiers van het project. Deze financiers waren Rabobank en Dexia (commerciële banken) en de Europese Investerings Bank (EIB). Bij de vorming van het syndicaat in de eerste helft van 2004 zijn er acht nieuwe banken tot het project toegetreden.


Financieringsbehoefte

De financieringsbehoefte was in totaal € 362,5 miljoen en de uiteindelijke financiering bestaat uit:

 • € 166,4 miljoen – Main Loan
 • € 132,5 miljoen – EIB Guarantee Facility
 • €   43,6 miljoen – Junior Funds Bridge Facility
 • €   20     miljoen – Standby Facilities

Door gebruikmaking van financiële instrumenten zijn alle financieringsrisico’s voor het project uitgesloten.

De dienstverleningsvergoeding is verdeeld in een vaste component en een variabele component, waarbij de vaste component voor het grootste gedeelte bestaat uit de financieringskosten en de variabele component uit een tarievering voor debieten en behandelde vuillast/vracht.

Best waterdeal 2003 en PPS prijs 2011

De financieringsstructuur van het project kent een aantal noviteiten, waarvoor Delfluent in Londen in 2003 werd beloond met de prijs voor Europese waterdeal van het jaar. In 2011 heeft Delfluent de tweede prijs gewonnen in een verkiezing van beste PPS contracten.

Meer informatie over onze inzending en IPFA PPS Award 2011.

Herstructurering financiering

In verband met verlaging van de kosten van het contract, heeft op initiatief van HHDelfland per 15 juni 2016 een herstructurering van de financiering plaatsgevonden. HHDelfland heeft middels het aantrekken van externe financiering aan Delfluent een voorschot betaald op de toekomstige dienstverleningsvergoedingen. Delfluent heeft met dit voorschot haar externe leningen volledig afgelost. De huidige financiering van Delfluent bestaat uit 43,6 miljoen Junior Funds Bridge Facility.

Kernwaarden Delfluent

Onze doelstelling luidt “het op een duurzame manier zuiveren van afvalwater om de kwaliteit van ons milieu op de langere termijn te verbeteren”. Deze doelstelling komt ook tot uitdrukking in de lange contractperiode van 30 jaar. Duurzaamheid staat centraal in onze activiteiten, niet alleen in de bouw, het onderhoud en de operationele activiteiten, maar ook in het versterken van onze relatie met de belanghebbenden en het vergroten van onze kennis en expertise. Bovendien werken we met ons eindproduct, gezuiverd water, al mee aan een schonere en duurzamer samenleving.


Een bijkomend voordeel van een langdurige verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud, is dat er geïnvesteerd is in duurzame oplossingen bij de (ver)bouw van de beide installaties. De grootste bijdrage aan de energieduurzaamheid komt voort uit het hergebruik van biogas uit slibafval. Dit gas zorgt voor een aanzienlijk deel, ruim 50%, van de totale energiebehoefte van Harnaschpolder. Verder zijn duurzaamheid van materialen, hoog rendementspercentage van de elektromechanische installaties, minimaal drinkwaterverbruik en de leefomgeving nabij de installaties belangrijke aspecten waar in het ontwerp rekening mee is gehouden.


Inpassingen in omgeving

Archeologie

Duurzaam bouwen betekent ook aandacht hebben voor de historie van het gebied waarin je bouwt. Rond de Harnaschpolder hebben mensen door de eeuwen heen hun sporen achtergelaten. Op en rond het bouwterrein is een groot aantal vondsten gedaan en aan de rand van het terrein is in een uitsnede van een duin een ‘archeologische publieksherinnering’ ingericht, met een houten huis zoals die in de Nieuwe Steentijd gebouwd werden.


Landschap en natuur: groenstrook

Er is veel aandacht besteed aan de duurzame inpassing van de AWZI in het bestaande en veranderende landschap en natuur. In samenspraak met de omwonenden en de gemeente Midden-Delfland is besloten een groenzone aan te leggen rondom het terrein, een zogenaamd coulisselandschap. Er is echter bewust voor gekozen om de installatie niet te verbergen. Wandelaars kunnen kiezen voor een route met uitzicht op de bezinktanks of voor een groene route. Ook wordt door de inrichting van de groenzone gerefereerd aan het vroegere landschap, met vegetatie uit de Nieuwe Steentijd en de Romeinse tijd.

Milestones

Algemeen

 • 15-01-2003 – Eindselectie aanbesteding
 • 04-12-2003 – Contractafsluiting
 • 31-05-2008 – Oplevering

Harnaschpolder

 • 01-10-2003 – Aanvang bouwactiviteiten
 • 01-09-2006 – Aanvang opstarten zuivering
 • 18-12-2006 – Waterlijn zuivering beschikbaar
 • 31-05-2006 – Zuivering 100% beschikbaar
 • 30-06-2008 – Opleveringscertificaat

Houtrust

 • 08-01-2007 – Aanvang ombouw Fase 1
 • 03-10-2007 – Fase 1 beschikbaar (50% capaciteit)
 • 04-10-2007 – Aanvang ombouw Fase 2
 • 31-05-2008 – Fase 2 beschikbaar (100% capaciteit)
 • 31-12-2009 – Opleveringscertificaat

Transportsysteem

 • 01-06-2006 – Influent transportsysteem beschikbaar
 • 01-06-2006 – Effluent transportsysteem beschikbaar

Financieel

 • 30-01-2009 – Terugbetaling Junior Funds Bridge
 • 15-06-2009 – Eerst terugbetaling hoofdsom
 • 21-11-2011 – Vrijval EIB Garantie
 • 15-06-2016 – Herstructurering van de financiering