Duurzame innovaties

Om een succesvolle Publiek Private Samenwerking tussen HHDelfland, Delfluent en DSBV gedurende de looptijd van de overeenkomst te garanderen, hebben zij de gemeenschappelijke wens geuit om te investeren in structurele samenwerking middels een zogenaamd samenwerkingsprogramma (Cooperation Programme).

Dit samenwerkingsprogramma is het platform voor gemeenschappelijke projecten en ontwikkelingen die voortvloeien uit de Publiek Private Samenwerking. Met dit samenwerkingsprogramma is tevens de basis gelegd voor structureel innoveren. In dat kader is er een innovatieprogramma opgezet dat gefinancierd wordt door DSBV, dat beoogt innovatie te bewerkstelligen in de afvalwatersysteem in het HHDelfland gebied.

Vibrocav slibontsluitingstest

Whirlwind International heeft een technologie ontwikkeld, waarmee zeer effectief hydrodynamische cavitatie kan worden opgewekt.

Lees meer

Struviet produceren

Bij het vergisten van slib komen hoge concentraties fosfaat, ammonium en magnesium vrij. Door spontane kristallisatie van deze ionen wordt struviet gevormd.

Lees meer
Geurloos slibverladen verlaadhal

Geurloos slibverladen

Bij het zuiveringsproces van stedelijk afvalwater wordt zuiveringsslib gevormd. Het zuiveringsslib van de AWZI Harnaschpolder wordt naar een vergister gepompt…

Lees meer

Innovatie programma

'11

Delft Blue Water

Op de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Harnaschpolder vindt onder de naam ‘Delft Blue Water’ onderzoek plaats naar de mogelijkheden…

Lees meer
AWZI Harnaschpolder - Aftapafsluiters nabezinktanks

Warmtebenutting uit effluent

Het effluent van AWZI Harnaschpolder heeft een dusdanige temperatuur, dat het mogelijk is om door middel van hoogrendement warmtewisselaars…

Lees meer
Glastuinbouw

Innovatie programma

'12

Zuiveringstechnologieën voor Spui

De doelstelling van het project ‘Evaluatie technologieën voor zuivering spui’ is: “het toetsen van de effectiviteit, efficiency, toepasbaarheid en haalbaarheid…

Lees meer
Zwartwater

Innovatie programma

'12

Zwart Water systeem Rijswijk

Vanuit de intentie van het Hoogheemraadschap van Delfland en Delfluent Services BV om innovatietrajecten in te zetten voor het verduurzamen van de afvalwaterketen…

Lees meer
Fosfaat close up

Terugwinning fosfaat

Wereldwijd worden de voorraden fosfaaterts schaarser. De voorraden makkelijk winbare ertsen drogen binnen niet al te lange tijd op, terwijl de kwaliteit van het erts…

Lees meer
slib close up

Alternatieve slibverwerking

Er zijn drie alternatieve innovatieprojecten voorgesteld die een efficiëntere wijze van slibverwerking beogen, elk met zijn specifieke voordelen…

Lees meer
AWZI Houtrust gevel

Innovatie programma

'12

Extra vergistingstrap Houtrust

Op AWZI Houtrust is, na de in gebruik name van AWZI Harnaschpolder, een overcapaciteit ontstaan in de vergistingsinstallatie.

Lees meer