Project Afvalwater Haagse Regio

Aanleiding voor het project Afvalwater Haagse Regio (AHR) was het gebrek aan zuiveringscapaciteit en het voldoen aan de verscherpte Europese wetgeving voor het zuiveren van afvalwater in de Haagse Regio. Middels het sluiten van het DBFO contract beoogde het Hoogheemraadschap van Delfland (HHDelfland) deze opgave binnen de tijd en op een duurzame en kostenefficiënte manier te realiseren.

AWZI Harnaschpolder - Middenweg, zicht op vergisters

Het project is de eerste Publiek Private Samenwerking (PPS) in de watersector in Nederland. Het Hoogheemraadschap heeft, vanwege de tijdsdruk, voor bewezen technieken in het ontwerp gekozen. Het doel is het vergroten van de zuiveringscapaciteit van afvalwater en het voldoen aan de verscherpte Europese wetgeving voor het zuiveren van afvalwater in de Haagse Regio binnen de gestelde tijd en met in achtneming van een kostenreductie van tenminste 10,5% ten opzichte van een conventionele aanbesteding.