Calamiteiten

Transportsysteem - PS Ypenburg

Voor Delfluent Services is sprake van een calamiteit in geval van een plotselinge gebeurtenis die een ernstige bedreiging vormt voor het transport en de zuivering van afvalwater, eventueel met negatieve gevolgen voor publieke belangen, gezondheid en milieu.

Door uitgebreide ontwerp- en beheersmaatregelen is getracht te voorkomen dat calamiteiten kunnen optreden. Daarbij is op een gestructureerde wijze onderzoek gedaan naar de kritische onderdelen, de reparatie- en levertijden, de kans op uitval, de gevolgen etc. Hierop zijn onder andere de redundantie (reserve) van onderdelen, werkprocedures, veiligheidsvoorzieningen en de alarmerings- en besturingsregelingen gebaseerd.

AWZI Houtrust - luchtfoto detail

Calamiteiten zijn echter niet volledig uit te sluiten. Daarom heeft Delfluent Services zich hier goed op voorbereid. In nauwe samenwerking met onze opdrachtgever, het Hoogheemraadschap van Delfland, zijn de calamiteitenplannen opgesteld en wordt de calamiteitenorganisatie regelmatig getraind.

De inspanningen van de calamiteitenorganisatie zijn er op gericht om schade zo veel mogelijk te beperken en de normale situatie voor installaties en omgeving te herstellen. In geval van bijvoorbeeld de breuk in een persleiding kan afvalwater in de grond of in de sloot terecht komen. Door de breuk en zo mogelijk de sloot te compartimenteren wordt getracht de gevolgen tot een minimum te beperken.

Wilt u een melding maken?

Ondanks dat Delfluent Services haar installaties continu in de gaten houdt, is het toch mogelijk dat u een calamiteit aan onze zuiveringen Houtrust of Harnaschpolder, of ons transportsysteem eerder opmerkt. Wij stellen het bijzonder op prijs als u dan contact met ons opneemt. Ons algemene nummer 015-219 5000 is 24 uur per dag bereikbaar.

Milieu-incidenten

Als het een milieu-incident betreft en u niet weet wie de veroorzaker is, dan raden wij u aan om contact op te nemen met de milieutelefoon van de Provincie: 0888-333555.

Vervuiling van oppervlaktewater

Als het vervuiling van het oppervlaktewater betreft , dan raden wij u aan om contact op te nemen met het meldpunt toezicht van het Hoogheemraadschap van Delfland: 015-2701888.